Regulamin serwisu

I WSTĘP

1. Regulamin Sklepu Internetowego pl.hyperketo.net określa zakres i warunki nabywania towarów u , umożliwia kupowanie diet przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem pl.hyperketo.net („Sklep”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu pl.hyperketo.net oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów.

3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

4. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy, sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
II ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Administrator umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między korzystającym ze Sklepu („Klient”), a Administrator z biurem w Katowicach.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostawą towarów.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

5. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Administrator zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Administrator podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

7. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.
III ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu (on-line).

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni robocze oraz wolne od pracy będą realizowane do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, długości, kaloryczności oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz drogą mail’ową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, rodzaju płatności oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

7. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail lub telefon kontaktowy. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

9. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

10. Wyrażając zgodę na spełnienie świadczenia tj. realizację zamówienia Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z art 38 ptk 13. Ustawy o prawach Konsumenta o dostarczaniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym.
IV DOSTAWA

1. Termin realizacji zamówień jest natychmiastowy po zaksięgowaniu płatności, zazwyczaj 5-10 minut, w szczególnych przypadkach może wynieść maksymalnie 7 dni roboczych.

2. Realizacja zamówienia polega na wysłaniu odnośników do pobrania zakupionych produktów droga e-mail.

3. Odnośnik do pobrania pliku dostarczony pod wskazany w zamówieniu adres e-mail.

4. Odnośnik do pobrania pliku jest aktywny przez 14 dni od daty zrealizowania zamówienia i można skorzystać z niego maksymalnie 5 razy.

5. Nie ma możliwości fizycznego odbioru towaru.
V CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.
2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT i podatki.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
VI GWARANCJA, REKLAMACJE I ZWROTY

1. Produkty oferowane w formie cyfrowej – pliku w formacie pdf.

2. Produktem oferowanym przez administratora na stronie pl.hyperketo.net jest przykładowy jadłospis diety ketogenicznej.
3. Przykładowy jadłospis to lista składników, którą można uwzględnić w diecie, oraz którą można zmieniać przez kalkulator kalorii wysłany w wiadomości z dietą.
4. Administrator jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz innymi odpowiednimi przepisami.

5. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

6. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową na adres siedziby lub poprzez formularz kontaktowy. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Administrator zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny w terminie 14 dni.
VII INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
a) Umożliwianie zawieranie on-line umów dostarczenia treści cyfrowych w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów

2. Klient wyrażający zgodę na realizację umowy na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy

3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
a) Dostęp do sieci Internet,
b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail support@pl.hyperketo.net. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji.

5. Administrator informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
VIII ZAPISY KOŃCOWE

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez firmę WebBay wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep . Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej.

7. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

ktoś zamówił swoją
indywidualną dietę keto
10 minut temu